Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden Singa Swalmen vanaf 2018                                                                                                                                              

 

1. Deze garantievoorwaarden vormen een vrijwillige extra prestatie van Singa Swalmen, handelend onder de naam Singa Swalmen, gevestigd te Swalmen, Nederland en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 62588346  (hierna te noemen: “Singa Swalmen”). De klant kan de in deze voorwaarden omschreven prestaties conform deze garantievoorwaarden opeisen. Singa Swalmen behoudt echter de beslissingsbevoegdheid over een garantieclaim. Naast deze vrijwillige garantie beschikt de klant onbeperkt over de wettelijke rechten ten opzichte van de verkoper. De klant kan deze rechten jegens de verkoper geldend maken zonder dat hij rekening hoeft te houden met de voorwaarden van deze garantievoorwaarden.

 

I. Inhoud van de garantie

2. Singa Swalmen garandeert het recht op kosteloze vervanging en uit- en inbouw van onderdelen, die, zoals aangetoond kan worden, ten gevolge van een materiaal- of productiefout onbruikbaar zijn geworden. Er zijn geen verdere rechten; de onderhoudswerkzaamheden worden niet gedekt door de garantie. Om aanspraak te kunnen maken op garantie is steeds vereist dat het product bij Singa Swalmen werd gekocht en het product volledig is betaald volgens de betalingsvoorwaarden die bij de verkoop van het product werden overeengekomen.

3. Onderdelen die door ondeskundige bediening of reparatie, door gebrekkig onderhoud of door normale slijtage (slijtageonderdelen) onbruikbaar zijn geworden, zijn uitgesloten van de garantie. In uw gebruiksaanwijzing alsmede in hoofdstukken II, III en IV van deze voorwaarden vindt u hierover meer gedetailleerde toelichtingen. De gebruiksaanwijzing is onderdeel van deze garantievoorwaarden. Een voorwaarde voor de garantieverlening is daarom dat de klant de ontvangst van de gebruiksaanwijzing schriftelijk bevestigt en de daarin opgenomen instructies voor bediening, onderhoud en reparatie nauwgezet heeft nageleefd. Een andere voorwaarde is, dat uitsluitend originele vervangingsonderdelen, originele gereedschappen en accessoires van Singa Swalmen worden gebruikt. Bovendien moeten alle onderhoudswerkzaamheden en reparaties in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing worden uitgevoerd, indien deze voorwaarden niet in acht worden genomen komt de garantie automatisch te vervallen.

 

II Duur van de garantie

4. Bij uitsluitend huishoudelijk gebruik zijn de navolgende garantieperioden van toepassing:

 

• Op terrasoverkappingen (excl. glas): 5 jaar 

• Separate aluminium onderdelen: 5 jaar

• Schuifwandsystemen en kozijnen (exclusief glas): 5 jaar (2 jaar op sloten, wielen en meeneemsystemen)

• Coating op aluminium onderdelen: 5 jaar

• Polycarbonaat: volgens ISO 9001 normering, 10 jaar (condensvorming in polycarbonaat valt niet onder de garantiebepalingen) 

• Rubbers: 5 jaar

• Trafo LED verlichting: 2 jaar

 Geen garantie op LED spots

• Montage 5 jaar 

Zonweringen 5 jaar

• Rolluiken 5 jaar 

• Verslijtende delen van rolluiken (rolluikenband, bandopwinder) 2 jaar

• Silicone werk in buitenbereik 2 jaar

 Geen garantie op glazen dakbeschot, zie ook punt reclamaties

 Silicone werk op hout, wordt niet door ons verwerkt, i.v.m. werking van het hout, waardoor silicone niet kan hechten 

• Op vrijstaande muuraansluitingen bieden wij geen waterdichtheidsgarantie 

• Op alle houtwerkzaamheden bieden wij geen garantie

• Op alle zijwanden bieden wij geen garantie

• Op HWA aansluiting aan het riool bieden wij geen garantie  

 

Reclamaties en uitzonderingen: 

 • Reclamaties op alle materialen dient maximaal 48 uur na oplevering schriftelijk te worden gemeld, inclusief foto's van de afwijking. Na 48 uur vervalt de aanspraak op restitutie of herstel. 
 • Schade aan glasdakbeschot valt na 48 uur niet meer onder onze garantie. Hiervoor kunt u aanspraak maken op uw glasverzekering. 
 • Richtlijnen voor bouwglas: houd er rekening mee dat onze schuifdeuren onder bouwglas vallen. Daarom worden kleine gebreken niet herkend voor reclamaties. Zoals: lichte kleine krasjes, wolkenvorming in het glas, sluier, puntvorming in het glas (zoals kleine luchtbellen), zoals beschreven in de brochure Beoordeling enkel glas bij oplevering.
 • Schuifwandsystemen zijn nooit 100% water- en winddicht. Indringend water is geen geldige reclamatiereden. 
 • Terrasoverkappingen uit aluminium mogen enkele centimeters doorhangen. Dit komt door het gewicht van de stalen verstevigingskoker in de goot en de onderconstructie. Dit geheel is nodig om de kg-belasting te kunnen handhaven. Het binnen de tolerantiewaarden van enkele cm doorhangen van de terrasoverkapping valt niet binnen de garantievoorwaarden en is geen geldige reclamatie redenen. 
 • Ondanks dat alle aluminium profielen van dezelfde fabrikant komen kan er tintverschil zijn tussen de losse profielen. Dit geldt ook voor zijwanden uit aluminium rabatdelen, waar per rabatdeel tintverschillen kunnen voorkomen. Tintverschillen worden niet als reclamatieredenen erkend. 
 • Vernetting van het glas. Zodra het glas vochtig wordt zijn er zuigerafdrukken op het glas te zien. Dit is een natuurlijk verschijnsel (vernetting) en staat verder los van de functionaliteit van het glas. Vernetting is geen grond tot reclamatie. De ruit moet immers schoon, droog en bij diffuus licht worden beoordeeld volgens het protocol van het Kennis Centrum Glas, Beoordeling enkel glas bij oplevering. 

 

Condensvorming in polycarbonaatplaten

Polycarbonaat is net zoals bijna alle kunststoffen waterdicht, maar niet dampdicht. Hierdoor kan waterdamp dus altijd naar binnenkomen. Als de luchtvochtigheid in de kanalen van de dakplaten hoog is, dan krijg je condensvorming als de platen plots afgekoeld worden; water slaat immers neer op een koud oppervlak. In de praktijk zien we dit alleen bij weersveranderingen, bijvoorbeeld als het dak afgekoeld wordt door regenval. Het is belangrijk dat de binnengekomen condens in de polycarbonaat dakplaat ook weer weg gaat en de condens niet in de dakplaten blijft vastzitten. Door de standaard aangebrachte AntiDust tape verdwijnt condens telkens weer als sneeuw voor de zon. 

Onze polycarbonaat dakplaten zijn standaard voorzien van AntiDust tape. Aan de bovenkant van de dakplaat zit gesloten AntiDust tape, terwijl aan de onderzijde geperforeerd AntiDust tape zit. Hierdoor kan het condens vocht weer wegvloeien en vindt er bovendien luchtcirculatie in de dakplaat plaats. Condensvorming is een natuurlijk verschijnsel en doet geen inbreuk op de geleverde kwaliteit van uw tuinkamer. Condensvorming valt derhalve niet onder de garantievoorwaarden. 

 

Condensvorming boven / in de overkapping

De lucht in de terrasoverkapping is warmer dan de lucht buiten, hierdoor ontstaat er condens in de terrasoverkapping. Dit is zichtbaar in de vorm van kleine druppeltjes. Deze zitten bijvoorbeeld op de glazen voor-en zijwanden en op de het glazen dakbeschot. Het lijkt alsof het in de overkapping regent. Helemaal wegnemen is zo goed als onmogelijk. Condensvorming is een natuurlijk verschijnsel en doet geen inbreuk op de geleverde kwaliteit van de terrasoverkapping. Condensvorming valt derhalve niet onder de garantievoorwaarden.

 

5. Als het ook om industrieel en/of professioneel gebruik gaat, bedraagt de periode 1 jaar. De looptijd start met de eerste aankoop bij Singa Swalmen. Bij doorverkoop door de klant, begint de garantieperiode daarom niet opnieuw. Als er werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de garantie, in het bijzonder bij het vervangen van onderdelen, wordt de garantieperiode niet opnieuw gestart.

 

6. Als een claim wordt ingediend bij Singa Swalmen op basis van de garantie, worden de reserveonderdelen zo snel mogelijk geleverd. Een aanspraak van de klant op onmiddellijke levering is echter uitgesloten. Een vertraagde levering vormt daarom geen reden voor vorderingen voor schadevergoeding tegenover Singa Swalmen en leidt daarom niet tot een verlenging van de garantieperiode. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat dit geen invloed heeft op de wettelijke aanspraken op schadevergoeding van de klant ten opzichte van Singa Swalmen.

 

III. Bijzondere uitsluitingen van de garantie

7. Buiten de garantie vallen o.a. gebreken, storingen en verkleuringen als gevolg van:

1. Een onjuiste opstelling of installatie, bijvoorbeeld door het niet in acht nemen van de geldende veiligheidsvoorschriften of de aanwijzingen in de gebruikersinstallatie- of montagehandleiding.

2. Onjuist gebruik, alsmede onjuiste bediening of belasting. Voor het terugplaatsen van schuifwanden die door onzorgvuldig gebruik van de klant uit de rails zijn gesprongen, worden er voorrijkosten en kosten voor de arbeidsduur berekend. 

3. Externe invloeden, zoals transportschade, schade als gevolg van stoten of slaan, schade door weersinvloeden of andere natuurlijke verschijnselen. Overstromende goot door sterke regenval, dit doet geen inbreuk op de geleverde kwaliteit van uw tuinkamer en valt niet onder de garantievoorwaarden.

4. Normale slijtage.

5. Installatie, montage, wijzigingen of reparatie door een niet erkende installateur.

6. Stroom- en spanningsschommelingen die buiten het door de fabrikant aangegeven tolerantiebereik liggen.

7. Het niet uitvoeren van de onderhouds- en reinigingswerkzaamheden volgens gebruiksaanwijzing, reinigingswerkzaamheden vallen niet onder service/garantie van Singa Swalmen

8. Geringe kleur afwijkingen ten opzichte van stalen of promotiematerialen.

9. Corroderende of materiaal aantastende effecten veroorzaakt door zon, condensatie, zure regen, zout water, agressieve schoonmaakmiddelen of enig andere conditie.

10. Kleine onvolkomenheden in de afwerking van het product die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid.

11. Voor zonweringsdoeken gelden aanvullende beperkingen op de garantievoorwaarden. Zie ook onder IV.

 

 

IV, Aanvullende garantiebeperkingen / uitsluitingen zonweringsdoeken

8. Zonweringsdoeken worden met de grootste zorg geproduceerd. Desondanks is de perfectie ervan begrensd door de huidige stand van de techniek en door de geldende milieueisen. Het is dan ook mogelijk dat de stof, ondanks een geperfectioneerde productie- en verwerkingstechniek, soms bepaalde kenmerken vertoont.

De onderstaande kenmerken vallen niet onder de garantie voorzonweringsdoeken:

 

1. KNIKVOUWEN

In tegenlicht kan er een donker ogende streep ontstaan op de plek van een vouw. Dit komt voornamelijk voor bij doeken met lichte kleuren. Knikvouwen ontstaan bij de fabricage en bij het vouwen van de doeken.

 

2. LICHTE KREUKELS IN HET BEREIK VAN ZOMEN EN NADEN VAN BANEN

Lichte kreukels kunnen ontstaan naast de zijzomen, in de nabijheid van naden en in het midden van stofbanen. Doordat het doek bij de naden wordt dubbel gevouwen, ontstaan er verschillende oproldiameters. Dit effect wordt nog eens versterkt door het onvermijdbare doorhangen van de oprolas en het uitvalprofiel.

 

3. WATERDICHTHEID / REGENBESTENDIGHEID 

Zonweringdoeken van polyacryl zijn bewerkt met een waterafstotende finish en blijven bij een schuinte van ten minste 14° tijdens een korte, lichte regenval waterdicht. Bij langere periodes van regenval of bij zware regenval dient het zonnescherm te worden gesloten. Wanneer het zonweringdoek nat wordt, dient het zonnescherm op een later tijdstip te worden geopend, zodat het doek kan drogen. 4. UITREKKEN NADEN/ZOMEN Doorgaans wordt het zonweringdoek middels een actief veerpakket op spanning gehouden. Naden en zomen hebben weliswaar een versterkende werking, maar worden daarbij ook nog eens het zwaarst belast. Wanneer het zonweringdoek wordt opgerold, worden de naden en zomen plat gedrukt en nemen daardoor in lengte toe. Dit kan ertoe leiden dat de zijzomen licht hangen.

 

Storm/harde wind

Tijdens storm of harde wind dienen schuifwanden te allen tijde gesloten te blijven om schade te voorkomen. Singa Swalmen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade door het niet naleven van bovenstaand advies. Kosten die door stormschade veroorzaakt zijn, kunnen worden gedeclareerd bij uw verzekering.  

 

Overstromen overkapping tijdens flinke regen

Tijdens een flinke regenbui kan het gebeuren dat het water in de overkapping stroomt. Dit komt omdat tijdens een flinke regenbui het riool het water niet snel genoeg kan afvoeren, waardoor het water gaat stijgen in de regenwaterpijp, dit laat de goot van de overkapping overstromen. Het water komt aan de binnenkant in de overkapping. Binnentreden van water is vervelend maar doet geen afbreuk aan de kwaliteit of garantie van het geleverde product. Singa Swalmen kan hier niet voor aansprakelijk gesteld worden. 

 

Demontage en montage dakbeschot van een bestaande overkapping t.b.v. plaatsing zonnepanelen

Singa Swalmen biedt geen garantie op waterdichtheid nadat het dakbeschot weer terug is geplaatst in de bestaande overkapping. Het is vanzelfsprekend dat wij met de nodige zorg te werk gaan om de overkapping waterdicht te krijgen. 

 

 

 V, ROLLUIKEN

Singa Swalmen geeft u vijf jaar garantie op het rolluik en op de motoren en 2 jaar op losse onderdelen (bandopwinders etc.) Singa Swalmen geeft de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de specificaties. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie indien:

 

 1. Bij beschadiging door opzet, of door nalatigheid;
 2. Bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
 3. Bij normale slijtage;
 4. Bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing / montage handleiding;
 5. Sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;
 6. Singa Swalmen niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

 

Ondanks dat wij zo nauwkeurig en voorzichtig mogelijk te werk gaan, kan het gebeuren dat er beschadigingen van muurwerk, behang en/of stucwerk optreden bij het door de gevel boren. Singa Swalmen kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.